Huisregels

Bezoekers en organisatie zorgen samen voor de al vaak geroemde gemoedelijke en gastvrije sfeer tijdens Misty Fields Festival. Om deze fijne sfeer te behouden, hebben we een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden, want sfeer maak je samen! Heb je nog vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan contact met ons op.

– Respecteer andere bezoekers en hun eigendommen.

– Gekochte tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Tickets dien je om te wisselen voor een polsbandje alvorens het festivalterrein te betreden. Het is dus niet mogelijk om op een combiticket op bijv. zaterdag en zondag twee verschillende personen binnen te laten.

– Gekochte tickets worden niet teruggenomen.

– Bij het betreden van het festivalterrein kan er gevraagd worden om tassen te laten controleren.

– Bezoekers boven de 18 jaar krijgen een ‘alcohol-polsbandje’. Alleen op vertoon van dit bandje kunnen er alcoholische dranken worden besteld. Bij twijfel wordt om een geldig identiteitsbewijs gevraagd. Indien deze niet overlegd kan worden, kan de toegang geweigerd worden.

– Het bandje wat geldt voor weekendtoegang doet ook dienst als alcoholpolsbandje. Bezoekers onder de 18 krijgen een ander polsbandje

– Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets, fraude met polsbandje, poging om over de hekken te klimmen) wordt aangifte gedaan bij de politie.

– Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen.

– Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

– Het programma is onder voorbehoud. Bij onverhoopte annulering van een of meer aangekondigde acts worden tickets niet geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

– Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.

– Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

– Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Visitors and organization together provide the often praised friendly and hospitable atmosphere during Misty Fields Festival. To maintain this pleasant atmosphere, we have drawn up a number of rules that must be observed, because you create atmosphere together!

– Respect other visitors and their property.

– Tickets purchased are strictly personal and non-transferable. Tickets must be exchanged for a wristband before entering the festival site. It is therefore not possible to let two different people in on a combination ticket on, for example, Saturday and Sunday.

– Tickets purchased are not refundable.

– When entering the festival site, you may be asked to have your bags checked.

– Visitors over the age of 18 receive an ‘alcohol wristband’. Alcoholic drinks can only be ordered on presentation of this wristband. In case of doubt, a valid ID is requested. If this cannot be submitted, access may be refused.

– The wristband that applies to weekend access also serves as an alcohol wristband. Visitors under 18 get a different wristband

– If irregularities are found (such as false tickets, fraud with a wristband, attempt to climb over the fences), a report will be made to the police.

– It is not allowed to bring pets.

– The program is subject to change. In the unlikely event of cancellation of one or more announced acts, tickets will not be returned. An attempt will be made to offer a replacement program.

– It is not allowed to distribute flyers or hang posters on or in the vicinity of the festival site without consulting the organization.

– Visitors are obliged to comply with regulations and/or instructions from the security personnel.

– Entering the festival site and attending the performances is entirely at the visitor’s own risk. The organization is in no way liable for any damage to visitors and/or goods of visitors.